Условия за ползване на услугите предоставяни от webassistant.bg

Въведение

Настоящите “Условия за ползване” на сайта “webassistant.bg” (“Сайт/ът/а”), уреждат правоотношенията между оператора на Сайта, както е посочен по-долу и потребителите на Сайта (“Потребител/я/ят”, “Потребители/те” или “Вие”, “Вас”, “Ваш”).

 

Оператор на Сайта

Оператор на Сайта е фирмата: „Уеб Асистент“ ЕООД, ЕИК: 207384491, изписване на чужд език „Web Assistant“ Ltd, със седалище и адрес на управление: България, област: Видин, община: Видин, населено място: гр. Видин, п.к. 3700, ж.к. Химик 22, ет. 7, ап. 33, телефон: 0877816778, форма за контакт чрез електронна поща на уеб адрес: https://webassistant.bg/about-us/

 

Обхват на действие

Тези условия обвързват всички потребители, които с маркирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на “webassistant.bg”, се съгласяват изцяло, приемат и се задължават да спазват тези „Условия за ползване“.

Настоящите “Условия за ползване“ са публикувани на видно място в Сайта и са достъпни за всеки потребител.

Сайтът си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани на Сайта.

Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате Сайта. Всеки един потребител е обвързан от настоящите „Условия за ползване“ за цялото време на ползване на Сайта – от първоначалното влизане, до напускането му.

 

1. Предмет и дефиниции на Общите условия

1.1. „Сайтът“ е:

 – “webassistant.bg” – уебсайт за електронна търговия – за предоставяне на цифрово съдържание от разстояние.

1.2. „Съдържанието“ е:

 – цялата информация на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;

 – съдържанието на всички електронни писма, изпратени до Потребителя от Сайта посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;

 – всякаква друга информация към Потребителя, получена от служител на Сайта, независимо от начина на комуникация;

 – информация, свързана с услуги и/или такси, приложени от Сайта в даден период.

1.3. “Потребител“ е:

 – всяко публично или частно физическо или юридическо лице, притежаващо или придобиващо достъп до Съдържанието или Услугите, чрез всякакви комуникационни средства (компютър, телефон, таблет и други.).

1.4. „Услуга“ е:

 – електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на Потребителя възможността да закупи услуги, представляващи цифрово съдържание на нематериален носител, използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. телефон, Интернет, електронна поща и др.).

1.5. “Поръчка” е:

 – индивидуалната заявка за закупуване на избрания/ите услуга/и съгласно условията, предвидени в Сайта относно начина на плащане от страна на Потребителя. Поръчката е акт на действие, който Потребителят прави свободно, по собствен избор, и обвързва със силата на договор Потребителя и Сайта.

1.6. “Потвърждение” е:

 – процесът, по време на който служител на Сайта потвърждава Поръчката и започването на работа по услугата с Потребителя по телефон, и изпраща обобщение на Поръчката на електронната поща на Потребителя.

1.7. “Стойност на поръчката” е:

 – общата стойност на услугите в потребителската количка в момента на подаване на Поръчката.

 

2. Общи условия

2.1. Този Документ определя общите условия, при които Потребителят може да използва Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, в случай когато не е налично друго валидно споразумение между Сайта и Потребителя.

2.2. Използването включително, но не ограничено до достъп, посещение и разглеждане на Съдържание / Услуги предполага, че Потребителят се придържа към настоящите общи условия, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия.

2.3. Достъпът до Услугите е възможен само и изключително чрез публично достъпната Интернет страница “webassistant.bg”.

2.4. Чрез използването на Интернет страницата / Съдържание / Услуги, Потребителят еднолично е отговорен за всички последствия, настъпили от това използване. Освен това, Потребителят е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални, електронни, или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Интернет страницата / Съдържанието / Услугите или Сайта.

2.5. Ако Потребителят не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие за този документ:

2.5.1. Той / Тя се отказва от:

 – достъп до Услуги;

 – други Услуги, които Сайта предлага чрез своята Интернет страница;

 – получаването на брошури / известия или друга комуникация от страна на Сайта (електронна, телефон и др.) без никаква допълнителна гаранция от страна на Сайта.

2.5.2. Сайтът ще изтрие цялата лична информация от своята база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата.

2.5.3. Може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението.

2.6. Потребителят може по всяко време да се съгласи и приеме документа така, както е наличен по това време.

2.7. За да упражни правото, описано в чл. 2.5, Потребителят може да се свърже с представители на Сайта или да използва интернет връзките, които е получил от Сайта за тази цел.

2.8. Клиентът не може да оттегли съгласието си с обратно действие за този документ, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор средства към Сайта.

2.9. Ако Клиентът е заплатил всички дължими средства към Сайта и оттегли съгласието за този документ в момент на осъществяване на Поръчка, Сайтът ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

2.10. Тази Интернет страница е адресирана само към Потребители, навършили 18 години.

 

3. Цени

3.1. Сайтът има право да променя цените на предлаганите услуги по собствена преценка без предварително уведомяване.

3.2. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на поръчката и потвърждението на желаната услуга.

3.3. Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до 1 или 6 месеца, при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

3.4. Ако поръчката бъде потвърдена, Сайтът се задължава да изпълни заявената от Потребителя услуга/и.

3.5. В случай, че поръчката бъде отказана от Сайта по каквито и да било причини, цялата сума заплатена за заявената услуга/и подлежи на връщане на Потребителя.

3.6. Крайната дължима сума представлява сбор от всички отделни Услуги, които сте поръчали. Всички Услуги са с предварително начислен ДДС.

 

4. Условия на пазаруване

4.1. Регистрация

Регистрацията не е задължителна при пазаруване през страницата на “webassistant.bg”. Необходимо е да се попълнят регистрационни полета, в които се посочват коректни данни, необходими за изпълнението на услугата като име и фамилия, име на фирма (ако е приложимо), телефонен номер, населено място, имейл адрес и други.

4.2. Поръчка

Поръчки се приемат денонощно през интернет страницата “webassistant.bg”. Поръчки постъпили до 18:00 ч. в делничен ден, се обработват на същия ден. Поръчки, получени след 18:00 ч. в делничен ден, се обработват на следващия работен ден. Поръчки, получени в събота и неделя, както и през празнични дни, се обработват на следващия работен ден. След получаване на поръчка, представител на Сайта ще се свърже с Вас на посочените от Вас контакти за потвърждение на поръчката и уточняване на допълнителните детайли по нея. Сайтът има правото да откаже поръчка ако прецени, че поради някаква причина е в невъзможност да я изпълни.

4.3. Срок

Срокът за изпълнение на поръчка варира според заявената/ите услуга/и. В секцията “Описание и параметри на услугата” на всяка отделна услуга на Сайта, е упоменат приблизителен срок. Поради естеството на услугите и непредвидимата натовареност на служителите на Сайта, срокът е посочен само с цел ориентировъчна информация и ако не бъде спазен, това не представлява основание за предявяване на претенции за обезщетение или намаление на цената.

4.3.1. При ненавременно изпълнение, Сайтът не дължи неустойка на клиента, а последният, от своя страна, си запазва правото да откаже поръчката.

4.4. Отказ от поръчана/и услуга/и.

4.4.1. Клиент, поръчал услуга/и през Сайта има право да откаже поръчката при ненавременно изпълнение, като попълни и изпрати заявление на следния адрес: https://webassistant.bg/cancel-order.

4.5. Начини на плащане.

Стойността на всяка поръчка се заплаща преди изпълнението на услугата. Заплащането на направената/ите поръчка/и може да се извършва по следният начин:

 – чрез използването на виртуален ПОС терминал, интегриран на Сайта.

 

5. Отказ от услуга

5.1. В случай, че изпълнението на услугата/ите не е започнало, Потребителят има право в 14 дневен срок да се откаже от закупената/ите услуга/и, като заплатената цена на услугата/ите ще бъде възстановена в пълен размер от Сайта в срок до 10 работни дни, по същата сметка от която е направено плащането.

5.2. За започването на услугата Потребителят ще бъде информиран по телефон и чрез имейл, заедно с придружаващите документи за успешно плащане (разписка, фактура и др.).

 

6. Авторски права и сигурност

6.1. Потребителят няма право:

 – да копира, разпространява или ползва текстове, картини, образи или части от Сайта, без изрично разрешение на Сайта;

 – да ползва автоматизирани системи за зареждане (сваляне) на каквато и да било информация от „webassistant.bg“.

 – да претоварва системата с фиктивни заявки или друга информация;

 – да се опитва да компрометира сигурността и целостта на Сайта и базите данни;

 – да използва съдържанието на Сайта за търговски цели.

6.2. Сайтът не носи отговорност за каквито и да било загуби или щети, причинени от прекъсване на работата на сайта поради технически причини.

6.3. Сайтът не носи отговорност за вреди, причинени от вируси, хакерски атаки или други подобни дейности, извършени от трети лица.

6.4. Сайтът си запазва правото да прекрати достъпа до Сайта на потребител по лична преценка, по всяко време и без да дължи никакво обяснение.

 

7. Отговорност

7.1. Сайтът не носи отговорност за което и да било физическо или юридическо лице, което използва Съдържанието.

7.2. Сайтът не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

7.3. Ако Потребител сметне, че Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от страна на Сайта, накърнява авторско или друго право, той / тя може да се свърже със Сайта чрез наличните данни за контакт, така че последният да може да вземе информирано решение.

7.4. Сайтът не гарантира на Потребителите достъп до интернет страницата или до Услуги и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, репродуциране на Съдържание, частично или напълно копиране, използване на Съдържание по какъвто и да било друг начин или прехвърлянето му към трети лица, без изричното писмено съгласие на Сайта.

7.5. Сайтът не е отговорен за съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от съдържанието на нашата интернет страницата, без значение от вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.

7.6. Сайтът не носи никаква отговорност в случай на използване на интернет страници и/или съдържание, изпратено до Потребителите чрез всякакви средства (електронни, телефон, други), чрез интернет страници, имейл или служители на Сайта, когато използването на съдържанието може да навреди или да генерира каквито и да било вреди на Потребителя и/или трети лица, обвързани в предаването на съдържанието.

 

8. Непреодолима сила

8.1. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.

8.2. Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията от него.

8.3. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

8.4. Ако в срок от 15 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

8.5. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността си да изпълни своите задължения в рамките на 30 дни от момента на настъпване на събитието, но само в рамките на чл.9.3.

 

9. Съдебни спорове

9.1. Чрез използване / посещение / разглеждане / друго, на всякакво Съдържание, изпратено от Сайта до неговите Потребители, достъпно и / или доставено по всякакъв начин (електронно / телефон / друго), лицето се съгласява с тези Общи условия.

9.2. Всякакви спорове във връзка с тези Общи условия, които могат да настъпят между Потребител и Сайта, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие.

9.3. Сайтът не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи условия.

9.4. Всякакви спорове, които могат да настъпят между Потребител и Сайта или неговите бизнес партньори, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд, в съответствие с българското законодателство.

9.5. Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

9.6. Документът е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.

 

10. Защита на личните данни

10.1. Във връзка с Европейски регламент за защита на личните данни (GDPR), моля прочетете следните информационни страници за да се запознаете как се обработват Вашите лични данни и какъв контрол може да прилагате върху тях и тяхната обработка:

 – Политика за поверителност;

 – Политика за използване на „бисквитки“.

 

11. Заключителни разпоредби

11.1. Сайтът си запазва правото да прави промени по тези Общи условия и всякакви промени по интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на интернет страницата и/или на нейното съдържание, без предварително известяване на Потребителите.

11.2. Сайтатът не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки и други, които не са направени от администратора на интернет страницата.

11.3. Сайтът си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от интернет страницата, съобразно действащото законодателство.

Настоящите условия важат за Сайта „webassistant.bg“.

 

12. Изображения

12.1. Изображенията в Сайта са илюстративни и са възможни несъответствия с услугите, които представят.

 

13. При възникване на спор, свързан с онлайн покупка

При възникване на спор, свързан с онлайн покупка, може да се информирате на сайтовете на ОРС или КЗП:

 – Комисия за защита на потребителя

 – Европейска онлайн платформа за разрешаване на спорове