Политика за поверителност на webassistant.bg

Администратор на лични данни – основна информация

Сайтът „webassistant.bg“ e собственост на фирмата „Уеб Асистент“ ЕООД, ЕИК: 207384491, изписване на чужд език „Web Assistant“ Ltd, със седалище и адрес на управление: България, област: Видин, община: Видин, населено място: гр. Видин, п.к. 3700, ж.к. Химик 22, ет. 7, ап. 33, телефон: 0877816778, форма за контакт чрез електронна поща на уеб адрес: https://webassistant.bg/about-us/ (по-долу Дружеството).

Дружеството е установено в Република България и можете да се свържете с нас по следния начин:

 – телефон: +359877816778

 – чрез електронна поща, изпращайки писмо чрез форма за контакт на уеб адрес: https://webassistant.bg/about-us/

Видове лични данни

За поръчка през нашия електронен магазин не е необходима регистрация, можете да направите поръчка като Гост, предоставяйки ни следните данни:

 – име и фамилия;

 – име на фирма (ако желаете фактура);

 – населено място;

 – телефон;

 – имейл адрес;

Пазим необходимите лични данни на нашите клиенти, за целите на изпълнение на сключените с тях договори, както и за целите на изпълнение на задълженията ни съгласно Закона за счетоводството.

За какво използваме личните данни?

Използваме данните Ви за управление на направените от Вас поръчки на сайта „webassistant.bg“. Данните се съхраняват до приключване на поръчаната/ите услуга/и.

Направените от Вас поръчки в електронния магазин се съхраняват за срок от 5 години от извършване на поръчката, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Какви са Вашите права по отношение на личните данни?

1. По отношение на Вашите лични данни попълнени като Гост, без регистрация, можете да поискате да прегледате или промените данните. За да упражните тези Ваши права, трябва да се свържете с нас.

2. Имате право да поискате данните Ви да бъдат изтрити (право да бъдеш забравен), като се свържете с нас и заявите това. Изтриването на информация, както и оттеглянето на съгласието чрез свързване с нас, не влияе на обработването на личните данни до момента на изтриването (оттеглянето на съгласието). Вече извършени поръчки, преди оттеглянето на съгласието, се съхраняват в рамките на срока споменат по-горе, в изпълнение на законовите ни задължения по Закона за счетоводството, Закона за данъка върху добавена стойност и други.

3. Имате право да искате ограничаване на обработването на личните Ви данни, ако:

 – оспорвате точността на личните данни – за срока, който ни е необходим да проверим точността на данните Ви;
– обработването е неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а предпочитате да ограничите обработването им;

 – възразили сте относно обработването на личните Ви данни и се очаква решение дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

Инструкции за упражняване на правото за ограничаване на обработването на лични данни:

Моля, използвайте посочените данни за контакт с нас, изложени по-горе.

Извършва ли се автоматично профилиране?

При обработване на личните Ви данни не се осъществява профилиране, което да поражда правни последствия за Вас или по друг начин да Ви засяга в значителна степен.

На кого може да бъдат предоставени личните Ви данни?

Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на наши партньори с цел осъществяване на счетоводното обслужване на Вашите заявки, реализацията на правни претенции и/или получаването на други услуги или консултации. Не се предвижда личните Ви данни да бъдат предоставяни извън територията на Европейския съюз.

Комисия за защита на личните данни

Комисията за защита на личните данни е надзорният орган, отговорен за наблюдението на прилагането на нормите за защита на личните данни.

Имате право да се обърнете с жалба към Комисията за защита на данните, ако считате, че правата Ви са нарушени.

При нужда от допълнително съдействие от наша страна, моля използвайте предоставените данни за контакт по-горе.

Надзорен орган:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,
тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
еmail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
уебсайт: www.cpdp.bg